2020 Yüksek Lisans Tezleri

1968, 2005 ve 2018 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarına göre hazırlanan ders kitaplarının karşılaştırılması ve kavramlar açısından incelenmesi

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenliği adaylarının Atatürk algısı

İspanya Engizisyonu ve Engizisyon mahkeme kaydı incelenmesi

37 numaralı Kal'abend Defterinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi (H. Zilhicce 1239-H. Şaban 1241/ M. Temmuz 1824-M. Nisan 1826)

İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi

II. Mahmut Döneminde kaleme alınan 37 Numaralı (1823-1824) Kal'abend Defterinin dönemsel özelliklerinden hareketle transkripsiyon ve değerlendirilmesi

Höyüktepe insan popülasyonlarının Geç Doğu Roma ve Erken Tunç Çağı dönemleri arasındaki besin ekonomisi farklılıklarının zooarkeolojik açıdan incelenmesi

Türk tipi başkanlık sisteminin siyasal partilere etkisi

Sınıfında Suriyeli öğrencisi bulunan öğretmenlerin sınıf yönetiminde karşılaştığı sorunlar

Buket Uzuner'in hikâye ve romanlarının ekoeleştiri bağlamında incelenmesi

Ortaokul öğrenci, öğretmen ve yöneticilerinin öğrenci başarısını etkileyen faktörlere ilişkin görüşlerinin pareto analizi ile değerlendirilmesi

Kırşehir ilinin kültürel değerlerinin resim sanatı ile yorumlanması

Sınıf öğretmenlerinin yaşam becerilerine ilişkin görüşlerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi

Anadolu Miyosen Dönem Rodentia (kemirici=memeli) takımının incelenmesi

Türk ceza hukukunda meşru savunma

Neo-klasik realist teori bağlamında Almanya ve Rusya arasındaki ilişkilerin AB enerji politikasına yansıması

Güç geçiş kuramı çerçevesinde yükselen devletlerin incelenmesi

Türk dünyası hayvan masallarının değerler aktarımı bakımından incelenmesi

Anılarda İttihat ve Terakki

Ergenlerde kendilik algısı ve kimlik gelişimi süreçlerinin akran zorbalığı ile ilişkisi

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dört işlem problemlerinde gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının problem çözme ve problem kurma başarılarına etkisinin araştırılması

Münhani motifi ve dokuma tasarımında kullanılması üzerine deneysel bir çalışma

02097 numaralı Kırşehir Nüfus Defteri (Süleymanlı) (Transkripsiyon ve değerlendirme) H. 1256 (M. 1840)

Fen bilimleri derslerine yönelik kalıplaşmış düşünce ölçeği geliştirme ve uygulama çalışması

3 numaralı Bosna Ahkâm Defteri transkripsiyon ve değerlendirme (S.1-100)

Bütçe ve diğer değer yaratım mekanizmaları ile belediyelerin büyüyen ekonomik rolleri

Lise müdürlerinin yönetim tarzlarının öğretmenlerin örgütsel sessizliklerini yordama düzeyi

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı halleri

2020              Ankara türküleri üzerine bir inceleme

Okul yöneticilerinin örgütsel bağlılık ve hizmetkâr liderlik düzeyleri arasındaki ilişki

Anadolu geç Miyosen rhinocerotidae paleoekolojisi ve biyostratigrafisi

Ortaokul düzeyinde kazandırılması hedeflenen beşeri coğrafya kavramlarının belirlenmesi ve kavramların öğretilme düzeyi: Kırşehir örneği

Hayat bilgisi öğretiminde çizgi film ve animasyon kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri

Selçuklular Döneminde Merv

Kaynaştırma eğitimi alan çocuklarda eğitsel oyun kullanımı ile ilgili öğretmen görüşleri

Aksaray Müzesi envanterine kayıtlı sandukaların süsleme özellikleri

Kırşehir'de Ahilik çalışmaları ve Ahi Baba Mustafa Karagüllü (1928-2018)

İngilizce öğretiminde ters yüz sınıf modelinin etkililiğine yönelik deneysel bir çalışma

Siyasi yönleriyle İsrail tarihi ve Türkiye ile olan ilişkileri (1948-1967)

MÖ. 2. ve 1. Binyılda Kapadokya bölgesi

Kırşehir kültürel değerlerinin deri işleme sanatıyla yaşatılması

Türkçe öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algıları ile duygusal zekâ algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Robotik uygulamaların aday öğretmenlerin STEM farkındalıkları, fen öğretmeye yönelik öz yeterlikleri ve STEM'e yönelik tutumları üzerine etkileri

03533 ve 03534 numaralı Kırşehir Nüfus Defterleri (Mucur-Hacıbektaş) (Transkripsiyon ve değerlendirme) H. 1256 – H. 1260 (M. 1840 – M. 1844)

3526 numaralı nüfus defterine göre Kırşehir Sancağı 1830 (Nüfus ve toplum)

Kırşehir 21 Numaralı Şer'iyye Sicili transkripsiyonu ve değerlendirmesi (R. 1323-1324 / M. 1908-1909)

Okul öncesi öğrencilerinin oyuncak tercihleri ve gelişim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Sivas ili Altınyayla ilçesi Merkez (Tonus) Camii süslemeleri

Algılanan örgütsel politikanın örgütsel güven ve işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: Türkiye-Romanya karşılaştırması

Yaşar Kemal'in 'Çakırcalı Efe' romanındaki söz varlığı

Eğitim fakültesi öğrencilerinin yazma alışkanlıkları ile eleştirel okuma özyeterlilik algıları arasındaki ilişki

Sınıf öğretmeni adaylarının afet bilinci algısı ve deprem bilgi düzeyi

Yaratıcı okuma etkinliklerinin ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme becerisi üzerindeki etkisi

Meşrutiyetten Cumhuriyete vatandaşlık öğretim programlarında kimlik inşası

Tenkid dergisi üzerine bir inceleme

H. 1299-1305 / M. 1881-1887 tarihli 5 Numaralı Kırşehir Şer'iye Sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Alanya ipekli el sanatlarına yön verenler

Türk Ceza Kanununda cinsel taciz suçu

Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar

Sınıf öğretmeni adaylarının yaratıcı ve yansıtıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi

H. 1301 (M. 1884) tarihli salname ışığında II. Abdülhamid Dönemi Hicaz vilayeti (Tarihi ve coğrafyası, sosyal-kültürel, ekonomik, idari-askeri yapı)

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan aday sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar

Türkiye'deki arkeoloji müzelerinde yeni çağdaş yaklaşımlar

Ortaokul beşinci sınıf matematik programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi: Bir durum çalışması

Bağımsız denetim sürecinde denetçilerin denetim riskine yönelik yaklaşımlarının araştırılması

Dönem sanatçı ve eser bağlamında Halit Ziya Uşaklıgil ve Peyami Safa romanlarının incelenmesi

Öğretmenlerin görevsel ve bireysel motive edilme algıları ile okul kültürü algıları arasındaki ilişkiler

E-devlet kapsamında KOSGEB destek uygulamalarının memnuniyeti üzerine bir araştırma


2020 Doktora Tezleri

Türk romanında kasaba (1860-1960)

Alî B. 'Abd er-Ra'ûf el-Habeşî Râfi'u'l-Gubûş fî Fezâ'ili'l-Hubûş (giriş-inceleme-metin-dizin)


2021 Yüksek Lisans Tezleri

Osmanlıdan Cumhuriyete devralınan ekonomik miras

Rıdvan bin Abdülmennan'ın Terceme-i Ahlak-ı Muhsini'si (85b-175b)

Halide Edip Adıvar'ın Çaresaz romanında kiplik

Türk dış politikası zemininde kültürel diplomasi: Kuram, araç ve uygulama

Türk Ceza Kanununda cinsel saldırı suçu

1968'den günümüze sosyal bilgiler ders kitaplarında coğrafi keşiflerin anlatımı ve öğretilmesine yönelik öğretmen görüşleri

Rabgûzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ adlı eserinde fiilimsiler

Gümüşhane Ve Bayburt Masalları adlı eserdeki masalların Türkçe dersi 1-8. sınıflar öğretim programı değerler eğitimi açısından incelenmesi

Örgüt sağlığı ile mesleki motivasyon arasındaki ilişki

Arap Baharı'nın Türkiye'ye ekonomik ve siyasi etkileri: Seçilmiş ülkeler üzerine değerlendirme

Naht sanatının günümüzdeki temsilcileri ve çeşitli uygulamalar

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını etkileyen faktörler üzerine bir meta-analiz çalışması

Aytül Akal'ın çocuk romanlarının söz varlığı açısından incelenmesi

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının okul dışı öğrenmeye yönelik görüşleri

Okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin teknoloji kullanım düzeylerinin incelenmesi

Ortaokul öğrencilerinin okula uyumlarının incelenmesi

Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programı dışında başvurmuş oldukları ekstra faaliyetlerin analizi

Ortaokul öğrencilerinin yabancı dil öğrenimine yönelik kaygı, öz-yeterlik ve başarı durumlarının incelenmesi

Muhasebe meslek mensuplarının vergi affına yönelik görüş ve beklentilerinin araştırılması: Kırşehir ve Hatay illeri örneği

Sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının ve mesleğe ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi hakkında öğretmenlere verilen eğitimin etkililiğinin incelenmesi: Karma yöntem araştırması

Maysa ve Bulut animasyon dizisinde yer alan dokumalardaki motiflerin incelenmesi

Afganistan'ın Faryab bölgesindeki Türkmenlerin sosyo-kültürel yapısı

Hacı Bayram Camii hat levha süslemeleri

Aile işletmelerinde örgütsel demokrasinin inovasyona etkisi

Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye'de çocuğa gösterilen özen ve çocuk koruma politikaları (1923-1940)

Öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması

Kazakistan'da petrol ve doğal gaz rezervleri ve bunların Kazakistan dış politikasına etkisi

Özel eğitim öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları

2000-2020 yılları arasında Türkiye-Pakistan ilişkileri

Yönetici davranışlarının çalışan iş doyumuna ve örgütsel bağlılığına etkisi; sağlık sektörü örneği

Türk Ceza Kanununda kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu

Üniversite öğrencilerinde sanal bağlanmanın yordanması

Çalışanların iş tatmini ve işe bağlılık düzeylerinde öğrenen liderlik davranışının rolü ve etkisi

Sosyal medyanın gösterişçi tüketimde araç olarak kullanılmasına ilişkin bir inceleme

Suriye İç Savaşı'nın Türkiye'nin sınır güvenliğine etkileri

Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği)

Lise öğrencilerinde akademik başarı, sosyal destek ve sosyal medya bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Abdülhamid Dönemi basın ve yayın müdahaleleri ve Kaplanzade Ahmed Saib Bey'in Rehnüma-yı İnkılap (Devrim Kılavuzu) kitabı

Bist teknoloji endeksi'ndeki firmalarda entelektüel sermayenin finansal performans üzerindeki etkisi

Vatandaşlık aktarımı açısından geçmişten günümüze sosyal bilgiler ders kitaplarının incelenmesi

Milli eğitimde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin 2023 eğitim vizyon belgesi konusundaki görüş ve düşünceleri (Kırşehir örneği)

İlkokul ve ortaokulda güncel öğretim programlarının çevre eğitimi açısından incelenmesi

Lise öğrencilerinin Holland kişilik tipleri ile mesleki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişki

Üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı, bilinçli farkındalık ve can sıkıntısı düzeylerinin incelenmesi

Âhî Divanı'nın bağlamlı dizin ve işlevsel sözlüğü

Necip Fazıl Kısakürek'in Kafa Kâğıdı adlı romanında söz dizimi

Türk ceza hukukunda eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi suçu

Örtük program uygulaması olarak öğretimsel okul sokağı uygulamasının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Türkiye'de yerel seçimler ve iletişim stratejileri: 2019 İstanbul seçimleri örneği

Kişilik özellikleri ile iş tatmini arasındaki ilişkide psikolojik sermayenin aracılık etkisi: Kırşehir ilindeki kamu çalışanları üzerine bir araştırma

Bir politik figür, bir düşünce adamı Aydın Menderes: Hayatı, siyaseti ve düşünceleri

Fen bilimleri dersi odaklı öğrenci sorumluluk ölçeğinin geliştirilmesi ve ilkokul öğrencilerinin sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi

Osmanlı'dan cumhuriyet'e bir müteşebbis örneği: Nuri Demirağ

Sendikaların sundukları hizmetlere yönelik kalite algısı, tutum ve üye olma davranışının değerlendirilmesi

Ortaokul öğrencilerinin dil bilgisine yönelik tutumlarının incelenmesi

Arap Baharı çerçevesinde İran-Suudi Arabistan ilişkilerini yeniden düşünmek

Eğitim ve sağlık çalışanlarında kayırmacılık ile işe bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması

BİST metal ana sektöründe kârların yakınsaması üzerine ekonometrik bir uygulama

Akış kuramına dayalı stresle başa çıkma grup programının pandemi döneminde ergenlerin stresle başa çıkma stratejilerine etkisi

Uluslararası azınlık hakları bağlamında Ahıska Türklerinin durumu (Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan örneği)

Okul öncesi eğitimde psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçları

2023 numaralı Kayseri Nüfus Defteri (Transkripsiyon ve değerlendirme) H.1260-M.1844

Bozkır kavimlerinde sosyal, dini, askeri, iktisadi, bilimsel ve düşünsel hayat

Türk Ceza Kanununda hakaret suçu

Kültürel diplomasi aracı olarak uluslararası eğitim: Türkiye-Kazakistan ilişkileri örneği

Kurumsal yönetim uygulamalarının finansal performans üzerindeki etkisi: Ekonometrik bir analiz

Kırşehir'den derlenen masallardaki kelimelerin anlam iyileşmesi ve anlam kötüleşmesi bakımından incelenmesi

Yayınlanabildiği ölçüde Türk sosyal-siyasal ve basın hayatında bir marjinallik serüveni: Marko Paşa

Rıdvân b. Abdülmennân'ın Terceme-i Ahlâk-ı Muhsinî'si (1b-85b, inceleme-metin)

Öğretmen adaylarının STEM semantik farkındalık ve tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

Oyuncak seçiminde ebeveynlerin cinsiyet algısı ve kişiliğin satın alma niyeti üzerindeki etkisi

Öğretmenlerin örgütsel sinizm algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Bir meta-analiz çalışması

Özel eğitim okulu öğretmenlerinin örgüt kültürü ve yetkinlik algıları arasındaki ilişki

BB Atatürk Kitaplığı Mc_Yz_K_0168 numarada kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve 'şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi

Sosyal medya bağımlılığı ve sosyal onay ihtiyacı arasındaki ilişki

II. Mahmud Dönemi Osmanlı Devleti'nde Nakşibendilik (1808-1839)

Esir edilen ve esaretten kurtulan General Charles Vere Ferrers Townshend'in tâbi tutulduğu değerlendirmeler

Suudi Arabistan ve İran güç mücadelesinde yemen faktörü

Çini sanatında 16.yy saz yolu üslubu ve özgün uygulamalar

Karikatür destekli öğretimin ilkokul Türkçe dersine etkisi

Terör örgütlerinin sosyal medyayı kullanımı: IŞİD örneği

Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmenleri ile ilköğretim öğrencilerinin gözünden Atatürk ve Atatürkçülük

Katı' sanatı ve çağdaş yorumcularından Emel Nurhan Ogan

Yemen üzerinde bölgesel rekabet

Psikolojik sermayenin işe bağlılık üzerindeki etkisinde içsel motivasyonun aracı rolü: Kamu çalışanları üzerinde bir araştırma

Türk Ceza Kanunu'nda çocukların cinsel istismarı suçu

Robotik ve kodlama eğitiminin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin STEM eğitimine yönelik tutum, temel becerileri ve STEM kariyer ilgilerine etkileri

Sosyal bilgiler ders kitaplarındaki coğrafî haritaların değerlendirilmesi

Devletlerarası kriz süreçleri üzerine mukayeseli analiz: Türkiye-Yunanistan örneği

Okul yöneticilerinin dağıtımcı liderlik uygulama becerileri ile örgüt iklimi arasındaki ilişkiler


2021 Doktora Tezleri

Süleymannâme-i Kebir (40.Cilt) - Semantik inceleme-metin-dizin-tıpkıbasım

XXI.yüzyılda Türk-Rus ilişkileri (2000-2020)


2022 Yüksek Lisans Tezleri

Bilimsel hikâyelerle desteklenen fen öğretiminin ilkokul öğrencilerinin akademik başarılarına etkisi

Anamur ilçesi bahşiş köyleri kolan dokumaları

Okul öncesi öğretmenlerinin uzaktan eğitim deneyimleri: Bir karma yöntem çalışması

Fatih Erdoğan'ın 'Sihirli Kitaplar' serisinin duyarlık eğitimi bağlamında incelenmesi

2018 ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programının öğrenen özerkliği açısından değerlendirilmesi ve öğretmen gözüyle öğrenen özerkliği

Sınıf öğretmenlerinin matematik öğretiminde dijital öykü kullanımına yönelik deneyimlerinin incelenmesi

Tasarımda çeşitlenme yöntemlerinin grafen iplik içeren örme kumaş yüzeylerine uyarlanması

Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği öz-yeterlikleri ve 21. yüzyıl öğreten becerileri

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin empatik eğilimleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin eğitim programları açısından incelenmesi

Web 2.0 araçlarının ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin kelime öğrenimine ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan hikâye kitaplarının söz varlığı açısından değerlendirilmesi: Salih Hikâye Serisi örneği

Türkiye Selçukluları döneminde Ahilerin devlet ve toplum ilişkileri

Kemalettin Sami Paşa (1884-1934)

Finansal oranların kârlılık üzerindeki etkisinin karşılaştırılmalı analizi: Bist metal eşya firmaları üzerine bir uygulama

Kırşehir-Mucurlu bir eğitimci: Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu

Üniversite öğrencilerinin öz yönelimli öğrenme becerileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki

Reyhanlı ağzı (İnceleme-metinler-sözlük)

Düğün ve cenaze ritüellerinde sosyal onay ihtiyacının gösterişçi tüketime yöneltmesi

Urartu mimarisi

Dokuma resim sanatında Zümrüt-ü Anka Kuşu ile özgün uygulamalar

Meşruiyet ve meşruiyet temelinde TBMM'ne atfedilen mütalâa ve değerlendirmeler (1920-1923)

Altay, Tuva ve Hakas Destanlarında ölüp dirilme motifi

Türkçe öğretmeni adaylarının üst bilişsel okuma stratejileri ile duygusal zekâları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Türkiye'nin kamu diplomasisi ve yumuşak güç uygulamalarındamedya aktörü: TRT Avaz örneği

Türkiye'de Suriyeli sığınmacı çocukların sosyo-kültürel uyum düzeylerinin tespiti ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar önerileri Kırşehir örneği

Muhasebe bürolarında çalışan muhasebe meslek mensuplarının e-dönüşüm süreci hakkındaki görüş ve beklentileri: Aksaray ili örneği

Gülten Dayıoğlu'nun romanlarının okunabilirlik açısından incelenmesi

Doküman yönetim sistemi hakkında okul yöneticilerinin görüşleri, sorunlar ve çözüm önerileri

İlkokul eğitiminde ve sosyal bilgiler dersinde Barış Manço şarkılarının kullanılabilme durumları

Çocuk edebiyatıyla ötekileştirme(me): Bir eylem araştırması

Okul öncesi eğitimde drama yönteminin toplama ve çıkarma işlemi öğretimine katkısının incelenmesi

Hakas destanlarında şekil değiştirme motifi

Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersleri öğretim teknolojileri özyeterlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Bir kültürel diplomasi aracı olarak Erasmus programı: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi örneği

Hayat bilgisi dersinde sınıf öğretmenlerinin gezi düzenleyebilme öz yeterlik inançları ve okul dışı öğrenme ile ilgili değerlendirmeleri

1869-1876 tarihli Ceyb-i Hümâyûn Defterine göre Sultan Abdülaziz ihsanları

Savaşların iklim değişikliğine etkisi: İkinci Dünya Savaşı örneği

Türkiye'deki adli muhasebecilik yapısının eleştirisel analizi

2003 sonrası Irak'ta güvenlik meselesi: Bölgesel dinamikler

Afganistan'da Hazaralar-Taliban ilişkisi

MTR (Sinop-Kefevi) toplumunda aneminin biyoarkeolojik tespiti ve sosyokültürel yaklaşımı

Tunç Çağında Batı Anadolu'daki Luvi toplulukları

Satın alma karar tarzlarının coğrafi işaretli ürün ve ulusal markalı ürün tercihleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerinin farklı değişkenler açısından karşılaştırması

Suriyeli kadın sığınmacıların Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve psikolojik iyi oluşlarının incelenmesi

Türkiye ile Afganistan'da kooperatifçiliğin genel olarak karşılaştırılması ve değerlendirilmesi üzerine bir çalışma

Eski Anadolu toplumlarında tüberküloz olgusu

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenme verimliliğini etkileyen öğretmen davranış ve özellikleri

Mithat Paşa'nın Bağdat Valiliği ve Zevra Gazetesi (1. ve 50. sayılar arası)

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin dijital okuryazarlık beceri yeterlilik düzeyleri (Kırşehir örneği)

90 numaralı Edirne Şer'iyye Sicilindeki tereke kayıtlarına göre dönem değerlendirmesi (1713-1714)

Gökhöyük Bağları Höyüğü insanlarının paleopatolojik analizi

Türkiye ve Kırgızistan üniversite öğrencilerinin iletişim becerisi, benlik saygısı ve iyimserlik düzeylerinin farklı değişkenler açısından karşılaştırılması

1909 Adana olayları (İğtişaşı)

Seyyid Salih'in Terceme-i Kıyâfet-nâme'si inceleme-metin-dizin

Mithat Paşa'nın Bağdat Valiliği ve Zevra Gazetesi (Zevrâ Gazetesinin 49-100. sayılarına göre)

Ahi Teşkilatının kadınlar kolu Bacıyân-ı Rûm

Dijital diplomasi ve siber güvenlik

Göç olgusu, sığınmacılar ve insan hakları

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde enerjinin önemi ve Trans Anadolu doğalgaz boru hattı

Stratejik liderliğin örgütsel özdeşleşme üzerine etkisi: El-Mustansiriya Üniversitesi çalışanları üzerine bir araştırma

Sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerine ne okutmalı? Bir okuma listesi önerisi

Müzmin bir kriz olarak Filistin-İsrail krizi: Tarihsel, politik ve hukuksal bir değerlendirme

Kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim sürecinde karşılaştıkları sorunlar

Uluslararası uyuşturucu ticaretinde Afganistan'ın yeri ve rolü

Terbiye ve oyun mecmuasından hareketle son dönem Osmanlı tarihinde beden eğitimi düşüncesi

Kaynaştırma öğrencilerinin psikolojik danışma ve rehberlik ihtiyaçlarının çok boyutlu incelenmesi

Sesbilgisel farkındalık becerilerini destekleme müdahale programının okuma güçlüğü yaşayan öğrencilerin sesbilgisel farkındalık becerilerine etkisi

Sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin marka imajı ve marka sadakati üzerine etkisi

Okul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik becerileri ile örgüt iklimi ve öğretmen motivasyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi

Türkçe öğretmenlerı̇nı̇n örgütsel kı̇mlı̇k ve okul ı̇klı̇mı̇ algıları ı̇le takım çalışması tutumları arasındakı̇ ı̇lı̇şkı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇1968'den günümüze sosyal bilgiler öğretim programlarında kimlik inşası

Öğrencilerin eleştirel okuma becerisini etkileyen faktörler: Bir meta-analiz çalışması

Hasan Ali Toptaş'ın Ölü Zaman Gezginleri adlı eserinin kelime grupları açısından incelenmesi

Hayat bilgisi dersi öğretim programlarında beceriler, değerler ve kavramlar

Köy seyirlik oyunlarının mizah kuramlarına göre incelenmesi

Zekâ oyunları dersine yönelik öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin görüşleri

Osmanlılar zamanında Kerkük Ayanları (1869-1918)

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik sınıf öğretmenlerinin algı, özyeterlik ve görüşlerinin incelenmesi

Dijital diplomasi ve sosyal medya uygulamalarının uluslararası ilişkilere etkisi

Kolektif şiddet eğilimlerinde üçüncü devlet müdahalesi: Afganistan örneği

Altay, Tuva ve Hakas destanlarında tabiat kültleri

Afganistan-Çin ilişkilerinin rekabet-iş birliği analizi (2001-2021)

Suriye Vilâyet Gazetesi (1899-1902)

Sosyal bilgiler dersi kazanımları ile ders ve çalışma kitapları etkinliklerinin matematik dersi kazanımları açısından incelenmesi

Bir güvenlikleştirme konusu olarak düzensiz göç ve Avrupa Birliği

XVII. yüzyılda Kayseri Sancağı'nda seyyidler

2022              Karahisarî Ali Vasfi Baytâr-nâme (İnceleme-metin-sözlük-dizin)

Osmanlı Devleti'nin Tiflis'i fethi ve burada tutunma çabaları (1723-1735)

II. Meşrutiyet Dönemi basın hayatına özgün bir örnek: Afiyet Gazetesi (1913-1915)

2022              İlkokul yöneticilerinin otomatik düşünce sıklıkları ve öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki (Nevşehir örneği)

Dijital ortamda okumanın öğrencilerin okuma alışkanlıklarına etkileri: bir durum çalışması

Türkiye'de yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Başkanlık, Yarı Başkanlık ve Parlamenter Sistem üzerine karşılaştırmalı bir analiz

Batı Avrupa'da yükselen popülist radikal sağ ve Avrupa Birliğine etkisi: Avusturya, Hollanda ve Fransa örnekleri

Ortaokul öğrencilerinde antisosyal davranışların incelenmesi

Yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerinin mesleki öz yeterlikleri ile sınıftaki farklılıklar yeterlikleri arasındaki ilişki

Ahlak ve iktisadi düzen

Kırıkkale ili yer adları üzerine bir inceleme

19.Yüzyılda Osmanlı Devleti'nin sanayileşme politikaları ve sonuçları

Teknoloji ve tasarım öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumları

Öğretmenlerin okul yöneticiliğine yönelik tutumları ve öğretmenlik mesleği öz-yeterlik inançları (Kırşehir örneği)

Sınıf öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi düzeyleri ve uzaktan eğitim sürecinde fen bilimleri dersi bağlamında görüşlerinin belirlenmesi

Okul öncesi öğretmenlerinin matematik eğitimine yönelik öz yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi

Türkçede görünüş: Figen Şakacı'nın Kesekli Tarla örneği

Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanlarının gotik edebiyat çerçevesinde Batılı örneklerle karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Miyosen dönem Anadolu Equidae'lerinin taksonomik ve paleoekolojik incelenmesi

Türk bankacılık sektöründe likidite-finansal performans ilişkisi

Osmanlı Genç Derneği Mecmuası'nın incelenmesi ve transkripsiyonu

Seyyid Mehmed Lutfi'nin Terceme-i Nasîhatü'l-mülûk'ı (İnceleme-metin)

Yaşayan müze olgusu kapsamında Kırşehir yaşayan ve yaşatan halk kültürü müzesi önerisi

İlkokul hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan coğrafi kavramların incelenmesi

Ortaokul öğrencilerinin okuma motivasyonlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi: Kırşehir ili örneği

Özel ceza kanunlarında silah kullanma yetkisi

Atık malzeme kullanılarak kadın ve dokuma temalı tasarımların özgün sanat eserlerine dönüşümü üzerine bir uygulama

Atatürk Kitaplığı Bel Yz K 0340 ve Millî Kütüphane 06 Hk 3661 numaralı mecmuaların transkripsiyonlu metni ve MESAP'a göre tasnifi

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin paragraf yazma becerileri


2022 Doktora Tezleri

Yükseköğretim kurumlarında sosyal girişimsel liderlik

Öğretmenlerde sabır ve tükenmişlik ilişkisi

Yükseköğretimde üst düzey yeterlik tanımlama sorunsalı ve yeni bir yeterlik modeli geliştirilmesi

Divan şiirinde intihal

Matematik öğretmeni adaylarının matematiksel düşünme bağlamında yabancı dilde okuduğunu anlama becerisi üzerine deneysel bir araştırma

2023 Yüksek Lisans Tezleri

Kırşehir ili Mucur ilçesi halk kültüründe yer alan geleneksel eşya

Kubadabad Saray çinilerindeki betisel anlatıların Sgraffitto Tekniği ile seramik yüzeylerde uygulanması

Bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin analizi: Türk bankacılık sektörüne yönelik ekonometrik bir uygulama

Doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Türkiye örneği

Duygusal yeme davranışının teknoloji bağımlılığı ve mutlulukla ilişkisi

Türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının incelenmesi (Şanlıurfa il örneği)

Genç yetişkinlik dönemindeki bireylerin kişilik özelliklerinin anne baba tutumları ve kardeş ilişkileri açısından incelenmesi

Tarım satış kooperatif ürünlerine yönelik imajın tüketici memnuniyeti ve satın alma davranışı üzerine etkisi: Kırşehir örneği

Ortaokul (8. sınıf) görsel sanatlar öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi

Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin tutumları ve görüşlerinin incelenmesi

Türkiye'de kadın girişimci kooperatifçiliği üzerine bir değerlendirme: Kırşehir örneği

Ortaöğretim kurumu müdürlerinin duygusal zekâları ile karizmatik liderlik özellikleri arasındaki ilişki

X kuşağının huzurevi algısı ve kurum bakımına ilişkin görüşleri: Kırşehir örneği

Toplumsal ve kültürel değişimin Kırşehir abdalları üzerine etkisi

Gençlerin dijital ortamlarda siyasal katılımları

Bilinçli farkındalığın kişilerarası iletişim çatışması eğilimi ve stresle başa çıkma ile ilişkisi

TMS/TFRS ve muhasebe meslek mensuplarının görüşleri çerçevesinde kripto paraların muhasebeleştirilmesi

Fanon'un çalışmaları: Sömürgecilik bağlamında psikoloji kültür ilişkisini yeniden düşünmek

Türkiye'nin 2015-2020 yılları arasında Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği askeri operasyonların kuvvet kullanma hukuku bağlamında değerlendirilmesi

Bilim ve sanat merkezlerine devam eden ilkokul öğrencilerinin okuma tutumları ve tercihleri

Cizre ilçesi çorap örücülüğü

İbrahim Örs'ün Göl Çocukları adlı eserindeki fiilimsilerin tespiti ve Türkçe öğretimi açısından değerlendirilmesi

Ankara Milli Kütüphane 06 mil YZ A 9581 ve 06 HK 3844 numaralarda kayıtlı şiir mecmualarının metni ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)'ne göre tasnifi

Ebeveynlerin çocuklarıyla kurdukları ilişki ile sosyotelist olma durumlarının incelenmesi

Türkiye'de para politikasının kredi faiz oranlarına geçişkenliği: Ampirik bir inceleme

Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde edebi ürün ve şarkı kullanımına ilişkin değerlendirmeleri

Analysis of the effect of organizational culture on employee motivation: Al-alawi children's hospital case

Almanya'da Müslümanlara yönelik ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi: Cami saldırıları örneği

Norveç'te yerli halklar ve ulusal azınlıklar: Samiler örneği

Yıldız Sarayı (Saray ve müştemilatı ile sarayın Osmanlı tarihindeki önemi)

İnsanlık tarihinde karbonhidrat diyeti

II. Abdülhamid döneminde demiryolları (Hicaz ve Bağdat demiryolları)

Okul yöneticilerinin öykücü liderlik yaklaşımına ilişkin görüşleri

Suç ve kentleşme ilişkisi bağlamında suçlulukla mücadele Tokat ve Erbaa örneği

Turquality programının dijitalleşmeye katkıları: Bir otomotiv sanayi işletmesi örneği

2023              Lise öğrencilerinin akademik başarı, siber aylaklık, problemli ı̇nternet tüketimi ve ı̇nternet katılım profillerinin ı̇ncelenmesi

Uygulamada taksirle yaralama ve öldürme suçları: Trafik kazaları

Yükseköğretimin kültürel değişimdeki rolü


2023 Doktora Tezleri

Kıssa-i Anter 5. cilt (Metin-inceleme-sözlük)

Dönüşümcü ve etkileşimci liderliğin çalışan memnuniyetine etkisinde örgütsel iletişim, örgütsel güven ve örgütsel bağlılığın aracı rolü

Bilim ve sanat merkezlerinde uygulanan programların öğrenci veli ve öğretmen beklentilerine göre değerlendirilmesi

Eğitim kurumlarında öğretmenlerin örgütsel iklim algıları üzerinde etkili olan örgütsel davranış faktörleri: Bir meta analiz çalışması

Kapsayıcı eğitim bağlamında göçmen öğrencilerin akademik başarı ve sosyal becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir model çalışması

Alamanya ağıtları

Okullarda iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik okul yöneticileri ve öğretmenlerin görüşleri

Hayat bilgisi dersi öğretim programının CIPP modeline göre değerlendirilmesi

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinde mizah ve ironi (1923-1938)