Yüksek Lisans Dersleri, Kredi ve İçerikleri


Akademik Program                                                                                                 I Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

Kredi Saati

RPD 501

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Z

3–0–3

RPD 503

Grupla Psikolojik Danışma İlke-Teknik ve Uygulamaları

S

3–0–3

RPD 505

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Z

3–0–3

RPD 507

Davranış Bozuklukları

S

3–0–3

RPD 509

Çağdaş Gelişim ve Kişilik Kuramları

S

3–0–3

RPD 511

Okul Danışmanlığında Güncel Konular

S

3–0–3

RPD 513

Mesleki Gelişim Kuramları

S

3–0–3

RPD 515

Çağdaş Aile Danışma Kuramları ve Uygulaması

S

3–0–3

RPD 517

Test Geliştirme Teknikleri

S

3–0–3

RPD 519

Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

S

3–0–3

*Tezli Programda Yarıyılda alınması gereken kredi sayısı 12 dir.

 

 

Akademik Program II Yarıyıl

Dersin Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

Kredi Saati

RPD 502

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması

Z

3–0–3

RPD 504

Bireyi Tanıma Teknikleri ve Uygulaması

Z

3–0–3

RPD 510

Öğrenme ve Gelişimde Kültürel Perspektifler

S

3–0–3

RPD 512

Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları

S

3–0–3

RPD 514

Meslek Danışmanlığı Uygulaması

S

3–0–3

RPD 516

Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular

S

3–0–3

RPD 518

Motivasyon ve Öğrenme Kuramları

S

3–0–3

RPD 700

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 

Z

-

RPD 702

Yüksek Lisans Tezi

Z

-

Tezli Programda Yarıyılda alınması gereken kredi sayısı 12’dir.


I.Yarıyıl
Akademik Program I Yarıyıl Ders İçerikleri


Dersin Kodu

RPD 501

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Dersin İçeriği

Belli başlı psikolojik danışma kuramları, kuramların temelini oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamalar, psikolojik danışma uygulamalarındaki yeni gelişmeler ve eğilimler.

Dersin Kodu

RPD 503

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Grupla Psikolojik Danışma İlke-Teknik ve Uygulamaları

Dersin İçeriği

Grupla psikolojik danışmanın amacı, ilkeleri, temel kavramları, grupla psikolojik danışmanın özellikleri, grupla psikolojik danışmada terapötik süreçler, grupla psikolojik danışma evreleri ve bu evrelerde kullanılabilecek temel tekniklerle ilgili beceriler.

Dersin Kodu

RPD 505

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Dersin İçeriği

Bilim ve bilimsel bilginin tanımı ve özellikleri, bilimsel araştırmada aranan özellikler, bilgi edinme yolları, araştırma yöntemleri, araştırma probleminin seçimi ve tanımlanması, denence, metodolojisi, veri kaynakları ve raporlaştırma.

Dersin Kodu

RPD 507

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Davranış Bozuklukları

Dersin İçeriği

Normal ve anormal davranış normları, davranış bozukluklarının tanımı, belli başlı davranış bozuklukları, davranış bozukluklarının nedenleri, sınıflandırılması, belirtileri ve tedavisi.

 

Dersin Kodu

RPD 509

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Çağdaş Gelişim ve Kişilik Kuramları

Dersin İçeriği

Gelişim kuramları; evrimci psikoloji, Erikson (ve Marcia ), Kohlberg, Bandura, Chomsky, Piaget (ve neo-piagetçi görüşler), Vygotsky; özel gelişim alanları: çizgi, oyun, kural, vb.
Kişilik kuramları: Sheldon ve Kretschmer, Freud, Adler, Jung, Horney, Allport, Sullivan, Lewin; özel kişilik kuramları: Big-5, doğum sırası, vb.

Dersin Kodu

RPD 511

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Okul Danışmanlığında Güncel Konular

Dersin İçeriği

Gelişimsel rehberlik, kapsamlı rehberlik ve psikolojik danışma programı, sınıf rehber öğretmenliği program modeli.

Dersin Kodu

RPD 513

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Mesleki Gelişim Kuramları

Dersin İçeriği

Meslek seçimiyle ilgili temel kavramları ve mesleki danışmada kullanılan mesleki gelişim kuramları.

Dersin Kodu

RPD 515

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Çağdaş Aile Danışma Kuramları ve Uygulaması

Dersin İçeriği

Aile içi ilişkiler ve ruh sağlığı, aile danışmanlığının amaç, ilke ve teknikleri, aile içi ilişkilerin geliştirilmesi için yapılabilecek bazı yardımlar, belli başlı aile danışmanlığı kuramları, kuramların esasını oluşturan ilkeler, teknikler ve uygulamaları.

Dersin Kodu

RPD 517

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Test Geliştirme Teknikleri

Dersin İçeriği

Test geliştirme teknikleri; test geliştirme ile ilgili temel kavramları, test geliştirmenin aşamalarını, madde ve test istatistiklerini ve aralarındaki ilişkileri, testlerdeki geçerlik ve güvenirlik türleri ve bunların hesaplanmasını, maddenin özelliklerini, türlerini, yazım esaslarını ve redaksiyonunu, deneme formu ve deneme uygulamasını, madde analizi yöntemlerini, madde düzeltme ve madde seçimi, nihai testin oluşturulması, yönergesinin yazılması, doğrulayıcı faktör analizi, test istatistiklerinin kestirilmesi konularında bilgi, beceri, tutum ve anlayışlar.

Dersin Kodu

RPD 519

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Endüstride Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Dersin İçeriği

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik ve politik sistemlerle ilişkisi, endüstri psikolojisi ve çalışma alanı, işletmelerde iş ve işgörenler arasındaki iletişim örüntüleri, motivasyon, verimlilik, endüstride psikolojik danışmanların rol ve fonksiyonları.


II.Yarıyıl
Akademik Program II Yarıyıl Ders İçerikleri


Dersin Kodu

RPD 502

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Bireysel Psikolojik Danışma Uygulaması

Dersin İçeriği

Bireysel psikolojik danışmanın önemi, amacı ve gelişimi, bireysel psikolojik danışmada kullanılan teknikler, yaşantısal olarak bireysel psikolojik danışma uygulamaları.

Dersin Kodu

RPD 504

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Bireyi Tanıma Teknikleri ve Uygulaması

Dersin İçeriği

Bireysel farklılıkların nedenleri, bireysel ve grupsal farklılık alanları, bireysel farklılıkları ölçmenin tarihsel kökenleri ve gelişimi, bireysel faklılıkları ölçme yaklaşımları, yöntem ve
araçları, ölçme araçlarına eleştirel yaklaşım ve uygun araç seçme ilkeleri.

Dersin Kodu

RPD 512

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Bilgisayar ve İstatistik Uygulamaları

Dersin İçeriği

Araştırma dizaynında uygun istatistik tekniklerini kullanmayı planlama, bu teknikleri uygulama ve bulguları yorumlama becerilerini kazanma, temel istatistik tekniklerinin kullanımı ve uygulamaları, bir dönem süresince bu derste verilerin toplanması, bilgisayar ortamında işlenmesi, elde edilen bulguların bir araştırma raporu için tablolaştırılması ve yorumlanması işlemlerini uygulamalı olarak yürütülmesi, araştırma dizaynında uygun tekniklerin seçimine karar verme ve SPSS ortamında bu teknikleri kullanarak bulguları yorumlama üzerinde yoğunlaşma.

Dersin Kodu

RPD 514

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Meslek Danışmanlığı Uygulaması

Dersin İçeriği

Mesleki danışma tekniklerini bilme ve bu teknikleri kullanarak meslek seçme sorunu olan bireylere mesleki danışma yapabilme bilgi ve becerilerini kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

 

 

Dersin Kodu

RPD 516

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Ergenlik Psikolojisinde Güncel Konular

Dersin İçeriği

Ergenlik kuramları, ergenlikte fiziksel, cinsel, bilişsel, sosyal, duyuşsal ve ahlaki gelişim, ergenlikte ruh sağlığı, ergenlik problemleri, ergenlik psikolojisinde yeni yaklaşımlar.

Dersin Kodu

RPD 520

Dersin Kredisi

3 0 3

Dersin Adı

Motivasyon ve Öğrenme Kuramları

Dersin İçeriği

Motivasyon ve öğrenmeyle ilgili güncel konu ve sorunlar. Beceriye karşı motivasyon. Öğrenmede üst düzeyde düşünme.

Dersin Kodu

RPD 700

Dersin Kredisi

---

Dersin Adı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri

Dersin İçeriği

Rehberlik ve psikolojik danışma alanıyla ilgili bir konuyu seçip araştırma ve inceleme, bunu grup ortamında tartışma, alanla ilgili yeni gelişmeler hakkında bilgi edinme, araştırılan konuyu yazılı bir rapor haline getirme.

Dersin Kodu

RPD 702

Dersin Kredisi

---

Dersin Adı

Yüksek Lisans Tezi

Dersin İçeriği

Öğrencinin uzmanlaşmak istediği özel alanla ilgili literatürün incelenmesi, derlenmesi ve ilgili verilerin seçimi ve raporlaştırılması

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 10:34:12
Guncelleme Tarihi: 2011-09-14 10:34:12