TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİMDALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

286600

ALİ KABA

2011

Altay, Tuva, Hakas ve Şor destanlarında at motifi üzerine bir inceleme
Review on horse motives in the Altay, Tuva, Hakas and Şor epics

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SALAHADDİN BEKKİ

2

286666

SEDA TİLEKLİ

2011

Ömer Osman Erendoruk'un hayatı, sanatı ve eserleri
Ömer Osman Erendoruk is life, art and works

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

3

289537

SALİM ARAS

2011

Nüzhet Erman hayatı sanati ve eserleri
Nüzhet Erman-his life-art and works

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

4

289534

CİHAN GÜREL

2011

Dulkadirli köyleri ağzı (inceleme- metin-sözlük)
Villages Dulkadirli mouth (analysis-text-dictionary)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

5

289517

NAGİHAN ERGUN

2011

Feyza Hepçilingirler'in hikayelerinde insan
Human in the stories of Feyza Hepçilingirler

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ERGİN ÖZCAN

 6

414879

Aslıhan TURGUT

 

türk halk anlatılarında kalıplaşmış sözler üzerine bir araştırma

Yüksek Lisans

Yrd. Doç. Dr. Mahmut SARIKAYA

7

301994

SERFET SAPMAZ

2012

Sevinç Çokum'un eserlerinde dil ve üslûp
Language and style of Sevinç Çokum's works

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

8

313267

BURCU KARAKAYA

2012

Garib'in Yusuf u Züleyha'sı: İnceleme-tenkitli metin-dizin
Yusuf u Zuleyha of Garib's: Analysis-critisised text-index

Yüksek Lisans

PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

9

313266

HİDAYET AYDIN

2012

Iğdır masalları: İnceleme-metin
The folktales of Iğdır: Analysis-text

Yüksek Lisans

 PROF. DR. ENSAR ASLAN

10

313268

AYŞE YILDIZ

2012

Coşkun Ertepınar hayatı sanatı ve eserleri
The life art and work of Coşkun Ertepınar

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

11

330910

YASEMİN GÜLPINAR 36 AY KISITLI

2013

Yıldız Ramazanoğlu'nun hayatı, sanatı ve eserleri
Yıldız Ramazanoğlu life, art and work of art

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

12

330909

YASEMİN OKUMUŞ 36 AY KISITLI

2013

Fatma Barbarosoğlu hayatı, sanatı ve eserleri
Fatma Barbarosoğlu his life and art and works

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. ŞAHMURAT ARIK

13

344645

SAHRA İPEK EDİS

2013

Ozan Ahmet Poyrazoğlu hayatı, sanatı, yayımlanmamış şiirleri ve Derdiyar ile Gülhandan hikâyesi
Ozan Ahmet Poyrazoğlu life, art, unpublished poems and with Derdiyar Gülhandan story

Yüksek Lisans

PROF. DR. ENSAR ASLAN

14

344636

ASENA GÜLSÜM GÜNEŞ

2013

Kurbani hikâyesi üzerinde bir inceleme
An investigation on the Kurbani's story

Yüksek Lisans

PROF. DR. ENSAR ASLAN

15

353355

BESTAMİ BİLGE 36 AY KISITLI

2014

Celâl Muhibbî Mevlidi: Tuhfetü'l-Hakîr (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin)
Mevlid of Celâl Muhibbî: Tuhfetü'l-Hakîr(Examination-Critical Text-Index)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AHMET DOĞAN

16

353352

HAVVAANA KARADENİZ 24 AY KISITLI

2014

Orhan Pamuk'un romanlarında üstkurmaca
Metafiction in Orhan Pamuk's novels

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

17

368552

SERPİL MUTLU

2014

Milli Kütüphane 06 hk 578, 06 hk 951 numaralarında kayıtlı mecmuaların 'mecmuaların sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi
Systematic classification of poem mecmua's numbered 06 hk 578, 06 hk 951 in the library of Turkey according to (MESTAP)

Yüksek Lisans

PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

18

388924

AYDOĞAN KARA

2014

1980 Kuşağı Türk şiirinde poetik bir yönelim olarak gelenekçilik
Traditionalism as a poetic tendency in 1980 Generation Turkish poetry

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET FATİH KANTER

19

366609

AYTEKİN ERKMEN

2014

Yûnus Emre'nin hayatını konu alan biyografik romanlar
Novels mentioning about the life of Yunus Emre

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

20

388923

NESRİN ATEŞ

2014

Refik Halit Karay'ın romanlarının yapısal ve tematik incelemesi
Structural and themati̇c study of the novels of Refi̇k Hali̇t Karay

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. MAKSUT YİĞİTBAŞ

21

10049823

 Cansu ULUKOZ 36 AY KISITLI

2014

m. cemil’in hande adlı letâif kitabının gülme teorilerine göre incelenmesi

Yüksek Lisans

Doç. Dr. Salahaddin BEKKİ

22

391371

SANİYE KÖKER

2015

Deneysel edebiyat bağlamında Murat Gülsoy'un İstanbul'da Bir Merhamet Haftası adlı romanının incelenmesi
A study of Murat Gülsoy's novel İstanbul'da Bir Merhamet Haftası i̇n the context of experimental literature

Yüksek Lisans

PROF. DR. ŞAHMURAT ARIK

23

10071966

SİNAN YAMAN

2015

tarihî roman bağlamında

yavuz sultan selim han üzerine yazılmış eserler

the works that are wrıtten on yavuz sultan selim khan ın the context of hıstorıcal novel

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Şahmurat ARIK

 

24

 435932  AHMET TÜRKER AYDIN (kısıtlı) 2016   Osmaniye Düziçili Aşık Mustafa Çabuk'tan derlenen Köroğlu türkülü hikayeleri (İnceleme-metinler)
Köroğlu folk stories which are obtained Minstrel Mustafa Çabuk from Osmaniye Duzici (Analysis-texts)

Yüksek Lisans

 

DOÇ.DR.SALAHADDİN BEKKİ

 25

 423245  ŞULE ÇAKIR(kısıtlı)  2016  Burdur türküleri üzerine bir inceleme
A review of Burdur songs
 Yüksek Lisans  DOÇ.DR.SALAHADDİN BEKKİ

26

 423244  HAYRETTİN YİĞİT(kısıtlı)  2016  Meyxanalar adlı eserin transkripsiyonu ve söz dizimi (Sentaks) çalışması
The transcription and Syntax of the book called Meyxanalar
Yüksek Lisans  YRD. DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

27

430428       MUSA ERASLAN(kısıtlı)  2016  Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde kelime dünyası
The vocabulary world in the poetry of Ziya Osman Saba
 Yüksek Lisans  DOÇ. DR. MUHAMMET FATİH KANTER

28

462344 SEÇİL ÇOŞAN(kısıtlı) 2017 Ankara ili Bala ilçesi Afşar yöresi folkloru
Ankara city Bala town Afşar region folklore
Yüksek Lisans PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

 

29

462342 ÖZGENUR ALTUNTAŞ(kısıtlı) 2017 Bekir İşlek'in Âşık Karayiğit Osman'dan derlediği (Balbörek, Ahmet Bey ve Güheri, Ali Paşa, Âşık Garip, Deli Boran, Gündeşlioğlu) hikâyeler üzerinde bir inceleme
Beki
̇r i̇şlek from Osman's Âşik Karayi̇ği̇t that expenses (Balbörek, Ahmet Bey and Güheri̇, Ali̇ Paşa, Âşık Gari̇p, Deli̇ Boran, Gündeşli̇oğlu) story on an investigation up
Yüksek Lisans PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

 

30

 462340  ASUMAN ŞENTÜRK(kısıtlı)  2017  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Bel_Yz_K0352 numarada kayıtlı mecmuanın transkripsiyonlu metni ve şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesi'ne (MESTAP) göre tasnifi
I
̇stanbul Metropolitan Municipality Atatürk Li̇brary classification of the journal registered in Bel_Yz_K0352 in reference to the text wi̇th transcri̇pti̇on and sysyematic classification of poem journals project (MESTAP)

 

Yüksek Lisans

 

 PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

 

 31

 462343  YELİZ SAYGILI(kısıtlı)  2017 Bekir İşlek'in Âşık Karayiğit Osman'dan derlediği (Güzel Ahmet, Han Mahmud, Hurşit, Öksüz Ali ve Sarız'dan Bir Aşk Hikâyesi) hikâyeler üzerinde bir inceleme
Beki
̇r iİşlek from Osman's Âşik Karayi̇ği̇t that expenses (Güzel Ahmet, Han Mahmud, Hurşi̇t, Öksüz Ali̇ and Sarız'dan Bi̇r Aşk Hi̇kâyesi̇) story on an investigation up
Yüksek Lisans   PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

32

 462341  DİCLE DEMİRBAŞ(kısıtlı)  2017  Tuva Destanlarında maddi kültür
Material culture in Tuva Epos
 Yüksek Lisans   PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

 33

 462339  MELEK GEREK(kısıtlı)  2017  Salâhî Abdullah-ı Uşşâkî'nin Manzûme-i Mevlid ve Mirâc-ı Nebî adlı eserlerinin tenkitli metinleri
Critical edition of Salâhî Abdullah-i Uşşâkî's Manzûme-i
̇ Mevli̇d and Mi̇râc-i Nebî works called texts
 Yüksek Lisans  PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL

34

 462335  SİBEL AKÇA(kısıtlı)  2017  Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerinde insan ve toplum
Human and society in Cahi
̇t Zari̇foğlu's poem
 Yüksek Lisans  

35

481799

 

ONUR ALP TURAN(kısıtlı)

2017  Sadru's-Salâh (metin, inceleme, sözlük ve tıpkıbasım)
Sadru's-Salâh (text, analysis, dictionary and facsimile)
 Yüksek Lisans  YRD. DOÇ. DR. SONGÜL ERDOĞAN

36

 

481801

 

GÜL AHMET ÖZDEMİR

2017

 

 Rasim Özdenören'in denemeleri ve denemeciliği
Rasim Özdenören's essays and essay writing
 Yüksek Lisans  YRD. DOÇ. DR. MAKSUT YİĞİTBAŞ

37 

 

481804

 MEHMET BİRCAN (kısıtlı)

2017

 

 Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal'ın şahsi kütüphanesinde bulunan 25 numaralı cönk üzerinde bir inceleme

A rewiew on about no. 25 on the conk which existing i̇n Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal's personal library

 Yüksek Lisans

 PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

38

 

481805

 

NEŞE HALİLOĞLU (kısıtlı)

 

 2017

 Zavet Köyü Türk ağzı
Turkish dialect in Zavet Village

 Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MAHMUT SARIKAYA

 

39

 

477318 

GÜLGÜN ATASOY 

 

 2017

 İbrahim Aslanoğlu hayatı, eserleri ve halk edebiyatı ile ilgili çalışmaları
İbrahim Aslanoğlu's life and works of folk literature

Yüksek Lisans

 PROF. DR. SALAHADDİN BEKKİ

40

492202

GİYASİ BABAARSLAN(kısıtlı)

 2018

 Koç Üniversitesi el yazmaları koleksiyonunda bulunan İlahi mecmuasının (Mecmû'a-i ilâhiyyât) transkripsiyonlu metni ve Mestap'a göre tasnifi
Transcripted text of the hymn periodicals which are in Koç University manuscripts collection and classification according to the Mestap

 Yüksek Lisans

PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL

41

 506449

FATMA ÇALIŞKAN KUTAY 2018   Arpaçay köylerinden derlenen masalların ve halk hikâyelerinin motif incelemesi
Analysis of the compiled motifs tales and folk tales village of Arpaçay
  Yüksek Lisans  PROF. DR. ENSAR ASLAN

42

 506211

SEMA GÖZÜ

 2018

 II. Meşrutiyet'ten 1922 yılına kadar Türk romanında Paris
Paris in Turkish novel from II. Constitutionalism to 1922
Yüksek Lisans  DR. ÖĞR. ÜYESİ MAKSUT YİĞİTBAŞ

43

506198

BİLAL KAS

2018

 Mine Söğüt'ün romanlarında postmodern unsurlar
The postmodern elements in Mine Söğüt's novels
 Yüksek Lisans  DR. ÖĞR. ÜYESİ KADİR CAN DİLBER

44 

506621 

MENŞURE EZGİ ERDEM  2018  Erzincan türküleri üzerine bir inceleme
A review of Erzincan songs
 Yüksek Lisans PROF. DR ENSAR ASLAN

45

 508676

GÖKSAL METİN

 2018  Tuva-Türk destanlarında şekil değiştirmeler
Shape changi̇ng epi̇cs of Tuva Turk
 Yüksek Lisans  PROF.DR.SALAHADDİN BEKKİ

46

565767

YAVUZ İŞIKER

2019 Birgivî Mehmet Efendi'nin Tarîkat-ı Muhammediyye tercümesi (giriş-inceleme-metin-sözlük)
Birgivî Mehmet Efendi's Tarîkat-i Muhammediyye translation (introduction-examination-text-dictionary)
 Yüksek Lisans PROF. DR. NADİR İLHAN

47

551156

 

SEFA ÇELİKÖRS

 

 2019  Mustafa Özçelik'in şiirlerinde imge
İmage in Mustafa Özçelik's poems
  Yüksek Lisans  DR. ÖĞR.ÜYESİ MAKSUT YİĞİTBAŞ

48

549971

ŞABAN KIRLI

2019 Milli kütüphane 03 Gedik 18518 numarada kayıtlı Kani'i mecmuasının şiir mecmualarının sistematik tasnifi projesine (Mestap) göre tasnifi
Systematic classification of poem mecmua's numbered 03_gedik_18185 Kâni'î mecmuasi library of Turkey according to Mestap
Yüksek Lisans PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL

49

549325

MÜJDE ŞAMİLOĞLU

2019 Tanzimat romanlarında sembollerin dili
The language of the symbols in tanzimat novels
Yüksek Lisans DR. ÖĞR.ÜYESİ FATİH DİNÇER

50

565867

YASEMİN KILINÇER

2019 Tokat türküleri üzerine bir inceleme
A review of Tokat songs
Yüksek Lisans PROF. DR. ENSAR ASLAN

 

 

 

 

 

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:39:42
Guncelleme Tarihi: 2020-03-03 07:51:15