.

TARİH ANABİLİMDALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

277569

HACI VELİ GÖK

2011

Atatürk ve İnönü Dönemi kültür politikaları
Period of the Atatürk and İnönü?s culture policies

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BENGÜL BOLAT

2

289539

NEŞE YAMAN

2011

Hitit teokrasisi
Hittite theocracy

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

3

289540

ÖMER KUMLUBIÇAK

2011

Tunç çağinda Kırşehir
Bronz Age in Kırşehir

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

4

293067

SENEM NADAR

2011

Türkiye Cumhuriyeti'nin XXIII. hükümeti döneminde çıkarılan kanunlar ve bu kanunların çıkarılması sırasında yaşanan iktidar-muhalefet ilişkisi
The enacted laws during the XXIII. govenmental era of the republic of Turkey and the party in power ? opposition relationship that was experineced while these laws were enacted

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HAKAN UZUN

5

300676

FATMA ÇALIŞKAN

2011

Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Döneminde (1 Kasım 1922-16 Nisan 1923) çıkarılan kanunlar ve bu kanunların müzakerelerinde muhalefet
The laws and decisions taken at the first period of T. G. N. A. and, the opposition seen at the negotiations and when the time they appeared is considered

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YAŞAR ÖZÜÇETİN

6

300685

AHMET HAŞİM ALTINIŞIK

2011

Atatürk-İnönü Dönemi kültür politikaları temelinde Türk Tarih ve Türk Dil Kurumu
The Turkish Linguistics Association under the principles Of Atatürk-Inönü Period cultural policies

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. HAKAN UZUN

7

300684

FİDAN YARAMIŞ

2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi I. Döneminde (23 Nisan 1920-1 Kasım 1922) çıkarılan adli, sosyal kültürel kanunlar ve bu kanunların müzakerelerinde muhalefet
Published judicial, cultural laws and contested for those laws at the first term of Turkish Grand National Assembly (23 April 1920-1 November 1922)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YAŞAR ÖZÜÇETİN

8

313261

H. MEHMET DAĞISTAN

2012

Meclis celse zabıtlarında dış politika ve dış politika prensipleri (1920-1923)
Foreign policy and foreign policy principles in Parliamentary session minutes (1920-1923)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YAŞAR ÖZÜÇETİN

9

 

313269

FATMA ÜNVER 36 AY KISITLI

2012

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Cerideleri'nde (1920-1924) saltanat ve hilafet aleyhinde düşünce ve görüşler
Thoughts and Comments in the Records of Turkish Grand National Assembly (1920-1924) against the sultanate and the caliphate

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BÜLENT KARA

10

330914

ULAŞ SALİH ÖZDEMİR

2013

Bir siyasi kişilik olarak Urfa Mebusu Mustafa Kemaleddin Yetkin (Şeyh Safvet Efendi)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NAZMİ ÖZÇELİK

11

344640

ETHEM MURAT GÜL 36 AY KISITLI

2013

Demokrat Parti'nin belediyecilik anlayışı içerisinde Samsun belediyesi örneği
The Democratic Party's understanding of municipality in the case of Samsun

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HAKAN UZUN

12

344635

NERMİN ŞAKİR

2013

Meclis celse zabıtlarında Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliği (1931-1939)
Mustafa Kemal Atatürk's personality in the minutes for the assembly (1931-1939)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YAŞAR ÖZÜÇETİN

13

344642

MUSTAFA MUTLU

2013

İzmir basınında İzmir'in işgal ve kurtuluşu üzerine bir inceleme (1922-1938)
A study over the occupation and the liberation of İzmir in İzmir press (1922-1938)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. YAŞAR ÖZÜÇETİN

14

344637

TEKİN DEMİRASLAN

2013

1923 Milletvekili seçimleri ve basın (Hakimiyet-i Milliye, Tanin, Tevhid-i Efkar)
The 1923 deputy elections and press (Hakimiyet-i Milliye, Tanin, Tevhid-i Efkar)

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. BENGÜL BOLAT

15

366610

MUSTAFA SAİD SULUBULUT

2014

Eğitim alanında Türkiye'ye davet edilen yabancı uzmanlar (1923-1960)
Forei̇gn experts i̇n the fi̇eld of educati̇on who were i̇nvi̇ted to Turkey

Yüksek Lisans

 DOÇ. DR. DURDU MEHMET BURAK

16

383838

EMEL ASLAN

2014

Türkiye'nin iç siyasetinde Demokrat Parti (1950-1960)
Democratic Party of Turkey's domestic politics (1950-1960)

Yüksek Lisans

 YRD.DOÇ. DR. HASAN KARAKÖSE

17

383839

VAHYETTİN AYGÜN

2015

Eski Mezopotamya kavimlerinde yaratılış
Creati̇on i̇n the old Mesopotami̇a tri̇bes

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

18

383837

OSMAN DEMİRBOĞA 12 AY KISITLI

2015

Demokrat Parti dönemi ulaşım politikası ve faaliyetleri
The transportation policies and activities in the period of Democratic Party

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

19

388925

AHMET AVCI

2015

Kore Savaşı'nda Türk ordusu
Korean War in Turkish army

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. DURDU MEHMET BURAK

20

388921

ÖZGÜR KAÇAN 24 AY KISITLI

2015

Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde (1989 - 1993) Türk dış politikası, Türkiye - Türk Cumhuriyetleri ilişkileri
Turkish foreign policy and the affairs between Turkey and the Turkic Republics when the Presidency of Turgut Özal (1989 - 1993)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. HASAN KARAKÖSE

21

391372

AHMET FERİT ÇAKIROĞLU 12 AY KISITLI

2015

İki devir, bir kurum; Asakir-i Mansure-i Muhammediye'den 1960 Türkiye'sinin Kara Kuvvetlerine; asker alma işlemleri ve özlük hakları
Two speed and one i̇nsti̇tuti̇on; from Asakir-i Mansure-i Muhammediye and in Turkey's 1960's for Land Forces to process to get soldier and employee rights

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ. DR. BÜLENT KARA

22

430427

OSMAN ONCAR (Kısıtlı)

2016

Osmanlı devletinin kuruluşunda Ahiler ve Ahilik kurumunun rolü
Role of the organization of the Ottoman Empire and Ahi agency

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. NAZMİ ÖZÇELİK

 23

435928

ZEHRA YILMAZ (kısıtlı)

2016

Atatürk'ün sosyal değişim politikaları içerisinde 'Soyadı Kanunu' ve yankıları
Atatürk's social change politicas in 'Surname Law' and echoes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BENGÜL BOLAT

24

462338

KİBAR BAL

(Kısıtlı)

2017

Kuzeybatı Anadolu'da ilk iskân izleri
The first traces of settlement in Northwest Anatolia

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

25

462337

NERMİN EREVİK

(Kısıtlı)

2017

Kuzeydoğu Anadolu'da ilk iskân izleri
The first traces of settlement in Northern Anatolia

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

26

462336

RATİP AYAZ

(Kısıtlı)

2017

İngiliz misyonerliğinin kurumsal yapısı ve Osmanlı coğrafyasındaki faaliyetleri (1838-1918)
Institutional configuration of English missionary league and i̇t's activities on the regi̇ons of Ottoman Empire (1838-1918)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BENGÜL BOLAT

27

477315

ZELAL BAYRAM

2017

18. Yüzyıl Osmanlı Devleti'nde şikâyet kültürü: Selanik örneği (1749-1750)
The culture of complaint in the Ottoman Empire in the 18th century: The case of Thessaloniki (1749-1750)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR.MURAT TUĞLUCA

 

   28

505813

MUSTAFA BEKDEMİR

2018

H. 1 mart 1323 / m. 14 mart 1907 tarihli 19 numaralı Kırşehir şer'iyye sicilinin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi
1 march 1323 h./m. 14 march 1907, Kırşehir on transcription of court registers 19 and evaluation

Yüksek Lisans

YRDDOÇ. DR. ÖZLEM POYRAZ

   29

492206

PINAR ÇİÇEK

2018

Orta Kızılırmak Havzası'nın Demir Çağı
Kızılırmak is the basin of the middle Iron Age

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. VELİ ÜNSAL

  30

 510905

ENİS EDİŞ

 2018

Kıbrıs Barış Harekâtı odağında Bülent Ecevit
Bülent Ecevit in the Cyprus peace operation

Yüksek Lisans

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİ ULVİ ÖZDEMİR

 31

 506340

 MUSTAFA UZ

 2018

 Elazığ mebusu Hüseyin Gökçelik (1876-1933)

 Yüksek   Lisans 

 DOÇ. DR. AHMET GÜZDÜZ

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:39:11
Guncelleme Tarihi: 2018-11-20 11:56:17