.

İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

300686

DENİZ AKDAL

2011

Metinler arası okuma yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı yazma becerilerine etkisi
The impact of intertextual reading on creative writing skills of 5th grades of students in primary education

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYFER ŞAHİN

2

300682

ŞAFAK KAMAN

2012

Akıcı okuma stratejilerini kullanmanın ilköğretim üçüncü sınıf öğrencilerinde okuma becerisini geliştirmeye etkisi
Effect of using reading fluency strategies on improving reading skills of third grade students at primary schools

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. AYFER ŞAHİN

3

300683

VEDAT BILDIRCIN

2012

Gerçekçi matematik eğitimi (GME) yaklaşımın ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk, alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi
The effects of the realistic mathematics education (RME) approach in the teaching of the concepts of length, area and volume to the 5th grade primary school students

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUHARREM AKTÜMEN

4

301995

TUBA YÜCEL

2012

Fen ve teknoloji dersi yaşamımızdaki elektrik ünitesi problemlerinin çözümünde kullanılan öğrenme stratejileri
Learning strategies used to solve the problems of electricity in our life in science and technology course

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ADEM TAŞDEMİR

5

319830

DİLBER ACAR

2012

Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi
Determination of primary teachers' pedagogical content knowledge needs at the art and science classes from the aspect of learning teaching process

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ADEM TAŞDEMİR

6

325965

SERDAR SAĞLAM 36 AY KISITLI

2012

İlköğretim 4 ve 5. sınıf öğrencilerine göre çevre sorunlarının betimlenmesi ve öğrencilerin çevre konularına ilişkin tutumları
Primary 4 and 5 class students according to the environment problems description and students the subject matters of environmental attitudes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MUTLU PINAR DEMİRCİ GÜLER

7

330911

TUĞBA KAFADAR

2013

Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi
Examination of multiple variables of learning strategies used by students in social studies lessons

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BAYRAM TAY

 

           

8

325967

SELMA KORKMAZ TOKLUCU

2013

İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile dizgeli eğitimin 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde başarıya, kalıcılığa ve tutuma etkisinin karşılaştırılması
Comparison of the effect of the cooperative learning method and systematic education on the success, retention and attitude of student in social studies course in the 4th grades in primary schools

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. BAYRAM TAY

9

348890

İHSAN KOÇ

2013

Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi
In this study, it has been intended to determine teachers' qualifications in drama techniques and applications of drama method in social studies lessons

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEKİN ÇELİKKAYA

10

348889

EMRULLAH GÖL

2013

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının küresel vatandaşlık tutum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
The examination of global citizenship attitude levels of social studies nominee instructors according to different variants

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. ÇAĞRI ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

11

353353

CEYLAN İLHAN

2014

SQ3R akıcı okuma stratejisinin ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin Fen ve Teknoloji dersi akademik başarıları, problem çözme becerileri ve fen tutumlarına etkisi
SQ3R fluency reading strategy has an effect uppon students' academic success, attitude towards science and problem solving skills in Science and Technology lesson

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYFER ŞAHİN

12

353354

DURSUNE UMCU ALPOĞUZ

2014

Algılanan ana- baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarına ve Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi
The effect of perceived parents' attitude on elementary schoolstudents' attitude toward reading and Turkish lesson academic achievements

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. AYFER ŞAHİN

13

353356

NESRİN SADIKOĞLU

2013

6. sınıf Sosyal Bilgiler Programında doğrudan kazandırılacak değerlerin öğrenciler tarafından bilişsel öğrenilmişlik düzeyleri
In the 6th grade Social Studies Curriculum the cognitive learning levels of values which will be gained explicitly by the students

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. TEKİN ÇELİKKAYA

14

383840

HALİL ŞAHİN 12 AY KISITLI

2015

İlköğretim sosyal bilgiler dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin uygulanabilirliğine yönelik öğretmen ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi
The evaluation of teacher and student attitudes towards the applicability of the project based learning method in primary school social studies lessons

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

15

421594

 

 ARZU AKTÜRK

2012

 

 sosyal bilgiler öğretmenlerinin sürece dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanabilme durumları

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ.DR.BAYRAM TAY

16

420790

DURDANE ÖZTÜRK

2011

sosyal bilgiler dersi öğrenme

ortamlarının öğrenci merkezli eğitim

açısından değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ.DR. ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

17

444534

 

 Seçil ÇALIŞKAN

2012

 

 sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretim programındaki çağdaş bilimsel gelişmelere yönelik bilgi düzeyleri

Yüksek Lisans

Prof. Dr. Hayriye SAYHAN

18

10080721

Esra GÜLFIRAT KIBRIZ

2015

ortaokul sosyal bilgiler kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin içerik analizi

secondary content analysıs of assessment method in socıal studıes books

 

 

Yrd. Doç. Dr. Tekin ÇELİKKAYA

19

449808

Özlem ELVAN

2012

sosyal bilgiler öğretiminde çalışma

yaprakları kullanılmasının kavram

yanılgılarını gidermeye etkisi

 

Yrd. Doç. Dr. Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ

20

418948

Turan BAŞKONUŞ

2012

ilköğretim ı.kademe sosyal bilgiler programında yer alan ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerinin kullanılma düzeyleri levels of measurement and assessment tools and methods used ın the fırst stage of elementary socıal studıes currıculum

 

Doç. Dr.Mehmet TAŞDEMİR

21

10002624

Yasemin BÜYÜKŞAHİN

2013

kırsal ve kentsel bölgelerde yaşayan

ilkokul öğrencilerinin günlük bilim

kavramlarına ilişkin farkındalık düzeylerinin

karşılaştırılması

 

Yrd. Doç. Dr. Mutlu Pınar DEMİRCİ GÜLER

22

10035743

Musa SARGIN

2014

ilkokul programında yer alan serbest etkinlikler dersinde öğretmenlerin kendilerini yeterli görme düzeyleri (iırnak ili örneği) the competency levels of the prımary school teachers towards teachıng of free actıvıtıes course ın the prımary school programme (a sample of iırnak

 

Doç. Dr. Mehmet TAŞDEMİR

23

10087038

Hüseyin KOCA

2015

ilkokul fen bilimleri dersi öğretim programlarına (2005

ve 2013) yönelik stratejik planlama: swot analizi

developıng strategıc plannıng on elementary scıence

courses currıculums (2005 and 2013): swot analysıs

 

Yrd. Doç. Dr. Adem TAŞDEMİR

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:38:48
Guncelleme Tarihi: 2015-12-23 07:59:42