.

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI

 

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

286667

YAKUP AKYEL

2011

Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi (oyun) yeterliliklerinin değerlendirilmesi
Evaluation of the qualifications of pre- scholl teachers about drama in education

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

2

319833

ABDULKADİR COŞKUN

2012

Öğretmen adaylarının Türkçe kullanım duyarlılık düzeyleri
Candidate teachers' the sensitivity levels of using Turkish language

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. RÜŞTÜ YEŞİL

3

321873

ELİF PINAR COŞKUN

2013

Bilgisayar destekli eğitimde Dyned programının ilköğretim İngilizce dersini desteklemesi hakkındaki öğretmen görüşleri: Kırşehir ili örneği
In computer-assisted education, the views of teachers about the supporting of Dyned programme English lessons in primary schools: The sample of Kırşehir

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAŞDEMİR

4

391369

GÜLEN DAĞISTAN

2015

İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öyküleme yönteminin kelime bilgisine etkisi
The effect of narrative method from mnemonics used in English lesson on vocabulary knowledge

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

5

430422

OSMAN EMİR ŞENEL

2016

İletişimci yaklaşım ve dilbilgisi-çeviri metodunun yabancı dilde başarıya ve öz yeterliğe etkileri

The effects of communicative ve language teaching and grammar translation method on achievement and self-efficacy in foreing language

Yüksek 

Lisans

DOÇ.DR.MEHMET TAŞDEMİR

     6

 

430422

 

CEM ŞAHİN

 

2016

 

Hikayelerle desteklenmiş yabancı dil öğretiminin 5 ve 8.sınıflar düzeylerinde kelime dağarcığı, okuduğunu anlama ve yabancı dile karşı tutumuna etkisi
The effect of foreign language teaching through stories on 5th and 8th grade students' vocabulary knowledge, reading 

Yüksek 

Lisans 

 

 DOÇ.DR.MEHMET  TAŞDEMİR

 

     7

 

 430420

 

MUSTAFA ASLANDEREN 

 

2016

 

Esnaf ve sanatkârların ahilik değerlerine sahiplik düzeylerinin değerlendirilmesi (Kırşehir örneği)
The evaluation of tradesmen's and craftsmen's ownership levels of values of akhism (Kırsehi
̇r sample) 

Yüksek 

Lisans 

 

DOÇ.DR.RÜŞTÜ YEŞİL

 

 

8

462333

BAYRAM KAYA

2017

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship between attitude levels and vocational relationship on the use of technology in education in classroom teachers

Yüksek 

Lisans 

 

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

 

 

9

477317

MEHMET KART

 2017

Değerler eğitiminde bir model olarak ahilik
Akhism as a model in values education

Yüksek Lisans

DOÇ.DR.RÜŞTÜ YEŞİL

 

 

10

 

462334

 

AYBİKE DAĞISTAN

 

2017

Ortaokul öğrencilerinin Matematik dersine yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin akademik başarıları ile ilişkisi (Kırşehir ili Cacabey ortaokulu örneği)
The relationship between the stereotypes and academic achievement in Mathematics of secondary school students(The sample of Cacabey secondary school in Kırşehir )

Yüksek

Lisans 

 

YRD. DOÇ. DR. MENDERES ÜNAL

 

 

11 

 

481800

 

 AHMET AKKAYA

 

2017

Destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi
Evaluation of supporting and training courses regarding opinions of students 

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

 

 

12 

 

492204

 

MUHAMMET ALİ TEKİN

 

2018

 Bağlantı kurma stratejisinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi (İlkokul öğrencileri üzerine bir çalışma)
The effects of making connection strategies on reading (A study on primary school students)

 

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MENDERES ÜNAL

 

 

13

 

506352

 

MÜLAZIM BAHAR

 

2018

Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıfların empatik eğilimlerinin incelenmesi
The exami̇ne of emphati̇c tendency of the classes whi̇ch have mai̇nstreami̇ng students 

 

Yüksek Lisans

 

PROF. DR. MEHMET TAŞDEMİR

 

14

 

571188

 

AYBİKE SUNA BULUT

 

2019

Öğrenci koçluğu uygulamasının ortaokul öğrencilerinin matematik dersindeki başarıları ve derse yönelik tutumları üzerindeki etkisi
The impact of student coaching on middle school students' achievement in and attitudes toward mathematics

Yüksek Lisans

PROF.DR. NİHAT ÇALIŞKAN

 

15

 

492204

MUHAMMET ALİ TEKİN

 

2018

Bağlantı kurma stratejisinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi (İlkokul öğrencileri üzerine bir çalışma)
The effects of making connection strategies on reading (A study on primary school students)

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. MENDERES ÜNAL

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:38:02
Guncelleme Tarihi: 2020-02-04 07:15:48