EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI

Sıra no

Tez No

Yazar

Yıl

Tez Adı (Orijinal/Çeviri)

Tez Türü

Danışmanı

1

300680

ENVER ŞAHAN

2011

İlköğretim 5. ve 8. sınıf ders programlarındaki sorumluluk eğitimine dönük kazanımların gerçekleşme düzeyleri
The acquiring level of acquisitions intended for responsibility education in 5th and 8th grade curriculum

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. RÜŞTÜ YEŞİL

2

293066

ÜMMÜGÜLSÜM TAŞKIN

2012

İletişim becerisinin çatışma eğilimi ve algılanan ana baba tutumları ile ilişkisi
The relationship of the communication skill with the conflict tendency and perceived parental attitudes

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. DAVUT AYDIN

3

313264

HÜLYA AĞIN HAYKIR

2012

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisi ile yazılı anlatım becerisi arasındaki ilişki
The relationship between the skills of reading comprehension and writing of the 6th, 7th and the 8th grade students”

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAŞDEMİR

4

319832

ÇİĞDEM ŞAHİN

2012

İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin etkili sınıf yönetimi davranışlarının öğretmen ve öğrenci algılarına göre değerlendirilmesi
Evaluation of efficient classroom management behaviours of secondary school English teachers according to teachers' and students' perceptions

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

5

319835

ALPER YAĞMUR

2012

Anadolu öğretmen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin matematik dersine yönelik tutumları ile öz-yeterlilikleri arasındaki ilişki
The relationship between students? who are educated in Anatolian teacher high school attitudes to mathematics and students? self competence

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

6

313265

URAL ESEN

2012

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki
Relationship between administrator anxiety levels of school administrator and problem solving skills

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. CENGİZ ŞAHİN

7

313263

SEDA KELEŞ

2012

İlkokuma yazma öğretiminde kullanılan ders ve çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

8

313270

İZZET LAL

2012

İlköğretim okulu müdürlerinin iletişim becerileri ile okul kültürü arasındaki ilişkiler
The relationships between the primary school principals' personal communication skills and the school culture

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. NURİ BALOĞLU

9

325968

DOĞAN GÖKDUMAN

2012

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel güven algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
Investigating the organizational trust perceptions of primary and secondary school teachers in terms of certain variables

Yüksek Lisans

 YRD. DOÇ. DR. NURİ BALOĞLU

10

330908

MUSTAFA COŞKUN

2013

Matematik kavramları öğretiminde öyküleştirme yönteminin tutuma ve başarıya etkisi
In teaching of mathematical concept, the effect of storyline method on attitude and success

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

11

330913

AHMET KIDAM

2013

İlköğretim okullarında görevli fen ve teknoloji öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde drama yöntemini kullanma düzeylerinin belirlenmesi: Kırşehir ili örneği
The examination of levels of using drama in instructional activities on science and technology teachers at elementary schools: Sample of Kırşehir

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

12

344639

NURETTİN BAŞKÖY 36 AY KISITLI

2013

Ortaöğretim öğrencilerinin internet bağımlılık, siber zorbalık ve bilgisayara karşı tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
Internet dependency of secondery school students, bullying and against the computer the virtual examination of attitudes in terms of different variables

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. RÜŞTÜ YEŞİL

13

368550

TAHSİN DEVECİ

2014

Başarılı ve başarısız algılanan öğrencilere karşı öğretmenlerin tutum ve davranışları
Successful and unsuccessful students who percei̇ve against teachers' attitudes and behavior

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. HACI ÖMER BEYDOĞAN

14

368549

SADIK SELMAN ÜNER

2014

Sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının Avrupa Birliği vatandaşlığına bakışlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi
The examination of the views of primary school teachers and pre-service primary teachers on European Union citizenship from the point of different variables

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. RÜŞTÜ YEŞİL

15

368548

MUSA SARGIN

2014

İlkokul programında yer alan serbest etkinlikler dersinde öğretmenlerin kendilerini yeterli görme düzeyleri (Şırnak ili örneği)
The competency levels of the primary school teachers towards teaching of free activities course in the primary school programme(A sample of Şırnak)

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. MEHMET TAŞDEMİR

16

385440

MUSTAFA KÖROĞLU

2015

Öğretmen adaylarının özel alan yeterlikleri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Analyzing the relationship between learning styles and specific field competencies of prospective teachers

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

17

391370

YASEMİN KUZU

2015

Öğretmen adaylarının problem çözme becerileri ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi örneği
Analyzing the relation between the problem solving abilities and critical thinking tendencies of teacher candidates: The sample of Ahi Evran University

Yüksek Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

18

10077546

GÜLEN DAĞISTAN

2015

İngilizce dersinde kullanılan bellek destekleyici stratejilerden öykülemeyönteminin kelime bilgisine etkisi

the effect of narratıve method frommnemonıcs used ın englısh lesson onvocabulary knowledge

Yüksek

Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

19

10081233

 

 TUĞBA YİĞİT

2015

Uygulamalar ve sorunlar bağlamında türkiye’de sığınmacı çocukların eğitimi (kırşehir ve nevşehir örneği)

the educatıon of refugee chıldren ın turkey ın the context of applıcatıons and ıssues

(the sample of kırşehir and nevşehir)

Yüksek

Lisans

DOÇ. DR. HÜSEYİN ŞİMŞEK

20

1059731

ÖZLEM BADEM

2014

Öğretmen adaylarının değişiklik huy kalıbını kullanmalarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması

Yüksek Lisans

DOÇ. DR. NİHAT ÇALIŞKAN

21

 412267

 

 

HAYRİYE TORUNOĞLU

2015

Meslek liseleri okul psikolojik danışmanları ve sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik programına ilişkin görüşleri
Opinions of school psychological counselors and classroom guidance teachers of vocational high schools on guidance program

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ.DR.DİLEK GENÇTANIRIM

 

22

430421 

 

FATİH SARACOĞLU

 

2016

 

 İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin matematik başarıları ve matematik dersine yönelik tutumlarının incelenmesi
The examination of mathematics achievement and attitudes towards mathematics of sixth grade students

Yüksek Lisans

YRD.DOÇ.DR.DAVUT AYDIN

23

430418

ERDAL YILDIZ

2016 

 Öğretmenlerin meslek etik ilkelerine uygun davranma algılarının işe yabancılaşma-yaşam doyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi
The survey of teachers' perceptions of behaving in accordance with professional ethical principles alienation from profession in terms of life satisfaction and some other factors

 Yüksek    Lisans

DOÇ.DR.NURİ      BALOĞLU

 24

430419 

YAĞMUR AYDIN

2016 

 Lise öğrencilerinin yabancı dil kaygısının farklı değişkenler açısından incelenmesi

The examination of high school students' foreign language anxiety in terms of different variables
Yüksek    Lisans

YRD.DOÇ.DR.DİLEK GENÇTAIRIM

     25

 423246

CEREN KARLI ŞENTÜRK

2016 

 Lise öğrencilerinin matematik kaygılarının yordanması

The prediction of high school students' maths anxiety
 Yüksek    Lisans

YRD.DOÇ.DR.DİLEK GENÇTANIRIM

26

423246

YUNUS GEÇER

2016 

Öğretmenlerin internet kullanımı özyeterlik inançları ve bilgisayara yönelik tutumlarına Fatih projesinin etkisi (Kırşehir ili örneği)
The effect of Fatih project on teachers' self-efficacy beliefs about internet usage and on their attitudes towards computer (Kırşehi̇r province sample)

Yüksek    Lisans

DOÇ.DR.MEHMET TAŞDEMİR

 

 

27

462334

AYBİKE DAĞISTAN

2017

Ortaokul öğrencilerinin Matematik dersine yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin akademik başarıları ile ilişkisi (Kırşehir ili Cacabey ortaokulu örneği)
The relationship between the stereotypes and academic achievement in Mathematics of secondary school students(The sample of Cacabey secondary school in Kırşehir )

  

Yüksek    Lisans

 

YRD. DOÇ. DR. MENDERES ÜNAL

 

28

462333

BAYRAM KAYA

 

 2017

 

Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum düzeyi ile mesleğe yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi
The relationship between attitude levels and vocational relationship on the use of technology in education in classroom teachers

 Yüksek    Lisans

YRD. DOÇ. DR. SADIK YÜKSEL SIVACI

 

    

     

10296610

ORHAN AKKAYA

2019

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN CONSCIOUS AWARENESS AND HOPELESSNESS LEVELS OF CLASSROOM TEACHERS

Yüksek    Lisans

Prof. Dr. Nuri BALOĞLU

Olusturulma Tarihi:2015-11-04 11:37:38
Guncelleme Tarihi: 2019-11-19 10:52:33