I.Yarıyıl Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli)

Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredi/Saati

EYD 561

Eğitim Hukuku

S

3-0-3

EYD 563

Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim

S

3-0-3

EYD 565

Eğitim Yönetimi: Teori ve Uyg.

Z

3-0-3

EYD 567

Eğitim İstatistiği

S

3-0-3

EYD 569

Okul Çevre İlişkileri

S

3-0-3

EYD 571

Eğitim Örgütlerinde Str. Plan Gel. ve Uyg.

S

3-0-3

EYD 573

Okul Sağlığı ve Güvenliği

S

3-0-3

EYD 575

Eğitim Programlarının Yönetimi

S

3-0-3

EYD 577

AB Sürecinde Eğitim

S

3-0-3

EYD 579

Eğitimin Temelleri

S

3-0-3

EYD 581

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

S

3-0-3

EYD 583

Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı

S

3-0-3

EYD 587

Eğitim Denetimi

S

3-0-3

EYD 597

Eğitim Yönetiminde Araştırma Yönt.ve Tek.

Z

3-0-3

Tezli programda yarıyılda alınması gereken ders sayısı 12/kredi-saattir

II. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu ve Seçmeli)


Ders Kodu

Ders Adı

Zorunlu/Seçmeli

Kredi/Saati

EYD 560

Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynakları Yön.

S

3-0-3

EYD 562

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Z

3-0-3

EYD 564

Eğitim Örgütlerinde Liderlik

Z

3-0-3

EYD 566

Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri

S

3-0-3

EYD 568

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

S

3-0-3

EYD 570

Örgütsel Davranış

S

3-0-3

EYD 572

Okul Kültürü ve Yönetimi

S

3-0-3

EYD 574

Kamu Yönetimi

S

3-0-3

EYD 576

Çatışma Yönetimi

S

3-0-3

EYD 578

Okul Yöneticiliği

S

3-0-3

EYD 580

Eğitimde Akreditasyon

S

3-0-3

EYD 584

Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim

S

3-0-3

EYD 700

Seminer: Eğitim Yönetimi Araştırmaları

Z

---

EYD 702

Yüksek Lisans Tezi

Z

---

Tezli programda yarıyılda alınması gereken ders sayısı 12/kredi-saattir

 
  1. Yarıyıl Ders İçerikleri

Dersin Kodu

EYD 561

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

 

Ders İçeriği

Eğitim Hukuku
Hukukun temel kavramları, Türk eğitim sistemini yasal temelleri ve ilgili hukuksal metinlerin incelenmesi, tartışılması, adli soruşturmayı tanıma ve idari soruşturma bilgisi, soruşturmalarının dayanakları, yöntemleri, uygulama özellikleri. Okul yönetimine ilişkin belli başlı mevzuat bilgisi

Dersin Kodu

EYD 563

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Türk Eğitim Sisteminde Örgüt ve Yönetim

Ders İçeriği

Sistem ve eğitim sistemi kavramı, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemi ve bir kurum olarak eğitim teşkilatının gelişimi, Türk eğitim sisteminin amaç ve ilkeleri. Türk eğitim sistemiyle ilgili belli başlı örgütsel sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Eğitim sisteminin etkililiği ve verimliliği. Eğitim ve okul yönetimi, Türk Eğitim Sisteminde Yöneticilik. 

Dersin Kodu

EYD 565

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Yönetimi: Teori, Araştırma ve Uygulama 

Ders İçeriği

Yönetim biliminin teorik ve kavramsal temelleri; Klasik örgüt-yönetim teorileri ve eğitim yönetimi; Neoklasik örgüt-yönetim teorileri ve eğitim yönetimi; Çağcıl örgüt-yönetim yaklaşımları ve eğitim yönetimi; Eğitim ve okul yönetiminin teorik ve kavramsal temelleri; Dünyada eğitim ve okul yönetimi alanının gelişimi; Türkiye’de eğitim ve okul yönetimi alanının gelişimi; Türkiye’de ve dünyada eğitim ve okul yöneticilerinin yetiştirilmesi ve atanması; Okul yönetimi ve okul yönetim süreçleri; Okulda insan kaynaklarının (personel) yönetimi; Okulda öğrenci hizmetlerinin yönetimi; Okulda öğretim hizmetlerinin yönetimi; Okulda eğitim hizmetlerinin yönetimi Okul işletmesinin yönetimi.

Dersin Kodu

EYD 567

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim İstatistiği

Ders İçeriği

Temel kavramlar, ölçek ve türleri, doğrusal korelasyon; anlamı, hesaplanması ve yorumlanması. Regresyon ve kestirme. Bazı korelasyon teknikleri; sıralama farkı korelasyon katsayısı, nokta çift serili ve çift serili korelasyon katsayısı, tetrakorik korelasyon katsayısı, pay katsayısı, kontincensi katsayısı, kısmi ve çoklu korelasyon katsayıları. Örnekleme kuramı. Aritmetik ortalama ve diğer istatistiklerin manidarlığı. İki aritmetik ortalama arasındaki farkın manidarlığı. Kay-kare testi. Varyans analizi. Bu konulara ilişkin örnek durumlar üzerinde istatistik paket programlarının bilgisayar uygulamaları.

Dersin Kodu

EYD 569

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Okul Çevre İlişkileri

Ders İçeriği

Okul Çevresi: Sosyal, ekonomik, politik çevre özellikleri; Pazarlama: Pazarlama kuramı, Pazarlama planları, Eylem planları ve değerlendirme; Halkla ilişkiler: İletişim kuramları, İletişim araçları, Medya, Grup süreçleri, Kitle iletişim araçlarının eğitim üzerindeki etkileri, Çatışma, Problem çözme, Politik kuramlar; Okul-Çevre İlişkileri Programlarını Örgütleme: Toplumun gücü, Okul-aile ilişkileri, Okul–iş yaşam ilişkileri, Öğretmenin toplumsal rolleri.

Dersin Kodu

EYD 571

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Örgütlerinde Stratejik Plan Geliştirme ve Uygulamaları

Ders İçeriği

Stratejik planın amacı, aşamaları ve hazırlanması. Eğitim örgütlerinde stratejik plan uygulaması. Bu kapsamda, SWOT analizi yapma ve performans kriterleri geliştirme teknikleri ve uygulaması.

Dersin Kodu

EYD 573

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Okul Sağlığı ve Güvenliği

Ders İçeriği

Öğrenciler, öğrenciler ve eğitimci olmayan personel ile diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul-çevresi ortamında sağlıklı ve güvende olmalarını etkileyen koşullar ve faktörler. Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Okul Sağlığı ve Güvenliği ve Yönetim Modelini oluşturmak.

Dersin Kodu

EYD 575

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Programlarının Yönetimi

Ders İçeriği

Eğitim Programı, Öğretim Programı, Örtük Program, Ders Programı ve Program Geliştirmeye İlişkin Temel Yaklaşımlar, Program Geliştirmenin Aşamaları, Program Değerlendirme, Okulöncesi, ilköğretim ve Ortaöğretim Programların incelenmesi, İlgili Alanda Bir Taslak Program Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Öğretim Programlarının Yönetimi ve Koordinasyonu ve Uygulanmasına ilişkin bilgiler.

Dersin Kodu

EYD 577

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

AB Sürecinde Eğitim

Ders İçeriği

AB sürecinde eğitim kurumlarımızın içinde yer alacağı eğitim programlarının tanıtımı. Bu programlarda eğitim kurumlarımızın hangi etkinliklerde yer alabileceği, başvuru koşul ve süreçleri.

Dersin Kodu

EYD 579

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitimin Temelleri

Ders İçeriği

Eğitimin temel kavramları, bir bilim olarak eğitimin temelleri (felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik), eğitimin tarihsel gelişimi, eğitim bilimlerinde yöntem, eğitimin işlevleri, eğitim bilimleri bakış açısıyla toplumsal değişme ve yenileşme, eğitim alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.

Dersin Kodu

EYD 581

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Ders İçeriği

Kalite ve kalite yönetiminin  tarihi gelişim süreci ve bu süreçteki aşamalar. Toplam kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar ve yaklaşımlar. Toplam kalite yönetimi uygulamasında kullanılan temel araç ve teknikler. Toplam kalite yönetimi ile ilgili Türkiye’deki uygulamalar Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi ve Okulda TKY Uygulamaları, Uygulama örneklerinin incelenmesi

Dersin Kodu

EYD 583

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Örgüt Teorisi ve Çağdaş Yönetim Kuramı

Ders İçeriği

Giriş ve kavramlar, açık bir sistem olarak örgüt, yönetim, yönetsel düşüncenin tarihsel gelişimi, örgüt ve çevre, yönetsel işlevler, örgütleme, yöneltme ve etkileme, kontrol, örgütlerde kullanılan kontrol türleri, bağlantı süreçleri, karar verme, iletişim, örgütsel etkililik, zaman ve stres yönetimi, çatışma ve kriz yönetimi, örgütsel sosyalizasyon ve kariyerler, kariyer planlaması ve kariyer geliştirme.

Ders Kodu

EYD 587

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Denetimi

Ders İçeriği

Denetimin tanımı, denetimi ile ilgili makale incelemesi, denetim kuramları ve görüşler, kuramların gelişme yönü, denetim kuramlarına karşılaştırmalı bakış, teftişin danışmanlık, rehberlik, kontrol, inceleme, araştırma, soruşturma yönü, yönetim ve denetimin eğitim sisteminin amaç, yapı, süreç ve iklim boyutlarında analizi ile ilgili yapılan her tür çalışmanın incelenip, tartışılarak değerlendirilmesi

Dersin Kodu

EYD 597

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Yönetiminde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Ders İçeriği

Bilimsel bilgi ve bilimsel araştırma, haber, bilgi, bilginin kaynağı, bilim, bilim türleri, bilimsel bilgi ve özellikleri. Bilgi toplamada kullanılan kaynak türleri ve kullanımı. Kaynak tarama, kaynak gösterme. Araştırma, bilimsel araştırma türleri, bilimsel yöntem ve aşamaları, bilimsel tutum ve davranışlar. Problem, kaynakları, seçimi, tanımlanması, değişkenler ve türleri, problem cümlesi (amaç), alt problemler (soru cümlesi) ve denence oluşturma. Araştırmanın önemi, sayıltı, sınırlılıklar ve tanımlar. İlgili Literatür, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma. Eğitim yönetimi alanında yapılmış olan araştırmaların incelenmesi

 

II. Yarıyıl Ders Kurları


Dersin Kodu

EYD 560

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Örgütlerinde İnsan Kaynaklarının Yönetimi

Ders İçeriği

İnsan kaynağına felsefi yaklaşım, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, aile desteği ve kalıtım, akademik kalite, öğrenciler öğretmenler. Personel yönetiminin işlevleri, çözümleme-belirleme, danışmanlık, seçme, geliştirme, bütünleştirme, koruma, ödeme, ayırma. Türkiye’de insan kaynaklarının yönetimi, Türkiye’de personel yönetiminin genel nitelikleri, uygulama ve çağdaş personel yönetim, personel yöneticileri.

Dersin Kodu

EYD 562

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Ders İçeriği

Çeşitli yönleriyle eğitim ve planlama kavramları, planlama modelleri, eğitim planlaması, ulusal kalkınma ve eğitim ilişkisi, planlı dönemde Türkiye’de eğitim planlaması, devlet planlama teşkilatı, hükümet programlarında eğitim, okul merkezli stratejik planlama, eğitim ekonomisiyle ilgili temel kavramlar, eğitim ve ekonomi ilişkisinde beşeri sermaye kavramı, iktisadi planlama, iktisadi kalkınma ve istihdam, eğitim ekonomisinin analizi, ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki.

Dersin Kodu

EYD 564

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Örgütlerinde Liderlik

Ders İçeriği

Yönetim ve liderlik, liderlik kuramları, okul yönetiminde liderlik ve lider olarak okul yöneticisi, eğitimsel liderlik yaklaşımlarının okul yönetimine yansıması, etkili okulun özellikleri ve öğretimsel liderlik, okul yöneticilerinin öğretimsel liderlik davranışları konularından oluşmaktadır.

Dersin Kodu

EYD 566

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Okul İyileştirme ve Geliştirme Stratejileri

Ders İçeriği

Örgüt geliştirmenin ilke ve yöntemleri. Örgüt geliştirme model ve süreçleri, okul geliştirmenin eğitimsel değişmedeki önemi. Okul geliştirme sürecinde yer alan eğitimcilerin ve eğitimci olmayanların rolleri. Okul geliştirme modelleri. Okul geliştirmede ekip kurma teknikleri. Okul geliştirmede insan kaynağının hazırlanması.

Dersin Kodu

EYD 568

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi

Ders İçeriği

Farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerinin karşılaştırılması. Eğitim uygulamacılarının farklı yaklaşımlarının, gelişmelerin ve problemlerin karşılaştırılması: amaç, yöntem ve eğilimler. Eleştirel yaklaşım, post-yapısalcılık, post-modernizm, çevreci ve feminist yaklaşımlar. Ders içeriklerinin ve kitaplarının; öğretmenlerin; okul binalarının karşılaştırılması. Eğitimde literatürün taraması ve karşılaştırılması. Eğitimde cinsiyet; eğitim ve kalkınma; eğitimde eşitlik; eğitimde çok kültürlülük tartışmaları; eğitimde değişim ve reform; eğitimin finansmanı, planlanması, özelleşmesi, eğitim politikaları, uygulamaları, yaygın eğitim, yüksek eğitim, eğitim teknolojisi, eğitim dili ve dil öğretimi vb. konularda ulusal ve uluslararası karşılaştırmalar.

Dersin Kodu

EYD 570

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Örgütsel Davranış

Ders İçeriği

Örgütsel Davranışın Temelleri / Güdülemede Süreç kuramları / Liderlik / Çatışma Yönetimi / Örgüt Kültürü / Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme / Grup Dinamikleri ve Örgütsel Takımlar / Örgütlerde Güç ve Politika / Örgütsel Tutumlar / Karar Verme ve Eğitim Kurumlarındaki Durum.

Dersin Kodu

EYD 572

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Okul Kültürü ve Yönetimi

Ders İçeriği

İnsan ve kültür ilişkisi, Örgüt ve yönetim, Örgüt kültürünün kuramsal temelleri, gelişim süreci, Örgüt kültürünün boyutları ve yönetimi, Değişim ve örgüt kültürü, Okul kültürü ve yönetici. Okulda kültür oluşturma. Okul kültürünün öğeleri, Örgüt kültürü, iklim ve verimlilik ve kaynak kullanımı arasındaki ilişkiler. Okul kültürüne ilişkin araştırmaların incelenmesi 

Dersin Kodu

EYD 574

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Kamu Yönetimi

Ders İçeriği

Öğrenciye kamu yönetiminin temel kavramlarını vermeyi amaçlamaktadır. Kamu yönetimi kavramı ( kamu yönetimi ve özel yönetim arasındaki ayrım, kamu yönetimi ile ilişkili bilimler); Devlet sistemleri (devlet kavramı ve unsurları; devlet kuramları; devletin işlevleri; kamu hizmeti ve ilkeleri); Yönetim sistemleri (merkezi ve yerel yönetimler); Kamu yönetiminin örgütsel yapısı (bürokrasi, hiyerarşi).

Dersin Kodu

EYD 576

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Çatışma Yönetimi

Ders İçeriği

Örgütsel çatışma, çatışma kaynakları, türleri, Çatışma tutumları, örgütsel çatışmanın olumlu ve olumsuz sonuçları, çatışma yönetim stratejileri ve Okulda çatışma yönetimi, Okul yöneticilerinin çatışma yönetim yeterlikleri, Okulda çatışma yönetimine ilişkin araştırma sonuçlarının incelenmesi.

Dersin Kodu

EYD 578

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Okul Yöneticiliği

Ders İçeriği

Yöneticiliğin temel kavramları. Okul yöneticisinin Rol ve Davranışı, Okulda yönetimi süreçlerinin işleyişi. Okulunda öğretim hizmetlerinin üretimi için gerekli olan akçalı planlarının hazırlanması. Personelin özlük haklarının gerektirdiği ödemeler. Okul işletmesi, birlik, dernek, kooperatif, bağış, katkı vb. finans kaynaklarına ilişkin mevzuat. Okul gelirleri ve yönetimi. Okul yönetimine ilişkin uygulama boyutları.

Dersin Kodu

EYD 580

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitimde Akreditasyon

Ders İçeriği

Akreditasyonun genel tanımı, türleri, faydaları ve safhaları. Eğitim bazında akreditasyon uygulamaları. Yurtiçi ve yurtdışından örnekler. Öğretmen yetiştiren kurumlar için geliştirilmiş akreditasyon modelleri. Okul akreditasyonu.

Dersin Kodu

EYD 584

Dersin Kredisi

3-0-3

Dersin Adı

Eğitim Örgütlerinde Mesleki Gelişim

Ders İçeriği

Eğitim örgütlerinde görevli tüm akademik ve idari personelin mesleki gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesi yöntemleri, mesleki gelişim programlarının geliştirilmesi, uygulaması ve değerlendirilmesi. Programda hedeflenen davranış ve usul değişikliklerinin uygulamada gerçekleştirildiğinin izlenmesi.

Dersin Kodu

EYD 700

Dersin Kredisi

---

Dersin Adı

Seminer

Dersin İçeriği

Tezin kuramsal temellerinin oluşturulması,İlgili literatür taramasının yapılması, teze ilişkin araştırma deseninin(yöntemin)  tasarlanması ve araştırma önerisinin hazırlanması.

Dersin Kodu

EYD 702

Dersin Kredisi

-----

Dersin Adı

Yüksek Lisans Tezi

Ders İçeriği

 Eğitim ve okul yönetimi alanında dünyada ve Türkiye’de yapılmış araştırmaların incelenmesi, Araştırmaların dayandığı paradigmatik ve teorik temeller, Araştırmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ve teknikleri, Eğitim yönetimiyle ilgili araştırmalarda egemen temalar, Eğitim yönetimiyle ilgili araştırmaların sınıflandırılması, Eğitim yönetimiyle ilgili seçilecek bazı araştırmaların teorik temeller, yöntem ve sonuçları açısından eleştirisi.

Olusturulma Tarihi:2011-09-14 10:33:12
Guncelleme Tarihi: 2011-09-14 10:33:12